Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Informacje o kierunku
Zawód: Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Kwalifikacje: K1 – Ochrona osób i mienia (Z.3.)
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.Policealna Szkoła Zawodowa „Edukator” posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizuje program MENiS, symbol: 541315
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.

Cykl kształcenia
Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzający kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika ochrony fizycznej osób i mienia.

Rekrutacja

Na kierunek technik ochrony fizycznej osób i mienia, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 4 zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik ochrony fizycznej osób i mienia; odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
 • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły
 • zaświadczenie o niekaralności.
Charakterystyka zawodu
Do zadań absolwenta kierunku technik ochrony fizycznej osób i mienia należy: zapewnianie bezpieczeństwa życia, nietykalności osobistej i zdrowia obywateli, jak również zapobieganie wykroczeniom i przestępstwom przeciwko mieniu oraz przeciwdziałanie powstawaniu szkody, która mogłaby wyniknąć z tych zdarzeń. Technik ochrony fizycznej osób i mienia nie dopuszcza do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony, kieruje jednostką organizacyjną uprawnianą zgodnie z przepisami prawa do zarządzania nią, w tym do ochrony obiektów, urządzeń i obszarów podlegających obowiązkowej ochronie. Absolwent kierunku technik ochrony fizycznej osób i mienia przygotowany jest do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz do organizowania wewnętrznych służb ochrony.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej „Edukator”, po ukończeniu kierunku technik ochrony fizycznej osób i mienia, mogą być zatrudnieni w renomowanych firmach ochroniarskich, wewnętrznych służbach ochrony bądź mogą ubiegać się o koncesję na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.

Opis kształcenia

Kształcenie w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia ma na celu przygotowanie do:
 • organizowania oraz realizowania ochrony fizycznej osób i mienia
 • prowadzenia działalności w zakresie zapobiegania, rozpoznawania oraz wykrywania zagrożeń w odniesieniu do chronionej jednostki organizacyjnej
 • analizowania stanu potencjalnych zagrożeń
 • samodzielnego kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej
 • prowadzenia dokumentacji służb ochrony, dokumentacji związanej z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz innej niezbędnej dokumentacji
 • właściwego stosowania nowoczesnych metod i środków zabezpieczenia technicznego osób i mienia
 • udzielania pomocy przedlekarskiej
 • posługiwania się bronią palną.
PLAN NAUCZANIA
 
 
Zawód: technik ochrony fizycznej osób i mienia
System nauczania: zaoczny
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie
Symbol: 541315
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1
Podstawy prawa w ochronie osób i mienia
2
BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej
3
Podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia
4
Język obcy w ochronie osób i mienia
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1
Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń
2
Zabezpieczenie imprez masowych
3
Ochrona osób
4
Konwojowanie
5
Wyszkolenie strzeleckie
6
Techniki interwencyjne i samoobrona
 
Podstawy przedsiębiorczości*
*Podstawy przedsiębiorczości prowadzone są tylko dla Słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu.
Wymiar praktyki zawodowej zgodnie z podstawa programowa:
II semestr 2 tygodnie 80 godzin,
III semestr 2 tygodnie 80 godzin,
Razem 4 tygodnie 160 godzin.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje K1 (Z.3.) odbywa się pod koniec czwartego semestru.