Technik BHP

Informacje o kierunku
Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Kwalifikacje: K1 – Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13.)
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Zawodowa „Edukator” posiada uprawnienia szkoły publicznej,realizuje program MENiS, symbol: 325509

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.

Cykl kształcenia
Nauka trwa 1,5 roku (3 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzający kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rekrutacja

Na kierunek technik bezpieczeństwa i higieny pracy, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • 4 zdjęcia,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy; odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
  • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

Charakterystyka zawodu

Do zadań absolwenta kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy należy: sporządzanie bieżącej oraz okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniając obowiązujące przepisy i normy, ustalanie zgodności oddawanych do użytku obiektów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z dokumentacją projektową, identyfikowanie zagrożenia i  redukowanie ryzyka zawodowego, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków, sporządzanie dokumentacji powypadkowej, ocenianie ekonomicznych skutków zagrożeń. Ponadto technik bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadza szkolenia bhp nowo przyjętych pracowników oraz w momencie zagrożenia życia i zdrowia pracowników wstrzymuję pracę urządzeń i maszyn.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta
Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej „Edukator”, po ukończeniu kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy, mogą być zatrudnieni we wszystkich przedsiębiorstwach, instytucjach i zakładach pracy, w których wymagany jest nadzór warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również mogą prowadzić własną działalność gospodarczą jako specjaliści ds. BHP.

Opis kształcenia
Kształcenie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy ma na celu przygotowanie do:

  • właściwego oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy;
  • umiejętnego rozwiązywania problemów organizacyjnych i technicznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • prowadzenia doradztwa w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • oceniania ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki fizyczne, chemiczne lub biologiczne występujące w środowisku pracy, jak również określania sposobów ich eliminowania bądź ograniczania;
  • prowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • prowadzenia działalności gospodarczej.

 

PLAN  NAUCZANIA

 

ZAWÓD: technik bezpieczeństwa i higieny pracy

symbol cyfrowy: 325509

PODBUDOWA PROGRAMOWA: szkoła dające wykształcenie średnie

SYSTEM NAUCZANIA: zaoczny

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Podstawy prawa pracy
2 Techniczne bezpieczeństwo pracy
3 Ergonomia w procesie pracy
4 Zagrożenia w środowisku pracy
5 Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1 Ocena ryzyka zawodowego
2 Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
3 Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
  Podstawy przedsiębiorczości*

 

 

*Podstawy przedsiębiorczości prowadzone są tylko dla Słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu.

 

 

Wymiar praktyki zawodowej zgodnie z podstawa programową:

II semestr 2 tygodnie 80 godzin,

III semestr 2 tygodnie 80 godzin,

Razem 4 tygodnie 160 godzin.

 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje K1 (Z.13.) odbywa się pod koniec III semestru.